Personakt Antavla

Hans Israelsson

Bonde, nämndeman och sockenprofoss i Håxås 1, Hammerdal. Blev högst 68 år.

Far:Israel Larsson (1590 - 1644)
Mor:Barbro Hansdotter (~1595 - ~1645)

Född:1620 Hammerdal,Håxås,Jämtlands län 1)
Död:1688 2)

Barn med Gunilla

Barn:
Israel Hansson (1644 - 1704)

Noteringar

Barn:
Olof Hansson (1660 - 1704)
Israel Hansson (1644 - 1704), bonde och nämndeman i Svensgård, Ede 10, Hammerdal
Barbro Hansdotter (1645 - 1717), bondhustru i Stocke, Frösön
Pål Hansson (1650 - 1698), bonde, sexman i Håxås, Görvik 3 och Solberg 2, Hammerdal
Gunilla Hansdotter (1655 - 1704), bondhustru i Jonsgård, Ede 6, Hammerdal
Karin Hansdotter (1661 - 1716), dragonhustru Karin Krus i Viken, Hammerdal

Saken emillan corporalen Jakob Slemback och hanss granne Hans Israelsson i Håxås opskiuthes till neste laga tingh och imedlertidh skola Larss och tollffmen syyna, och besiehtigha dhen skadhan hansses bodskap kan hafwa giort på corporalins rågswedh, huru stor dhen kan wara och medhdela parterna sin skriffteligh mehningh och Attest, såsom och probfwa om bäggess deras rodningz landh.

Dombok Hammerdal 1667

Cronones Befallningsman wäll:de Jonas Flodin anklagade Hans Israelsson i Håxås hafwa förleden sommar när marschen skulle opbryta til Röros, först blifwit beordrat af wälb:ne H:r General majorn And. Planting reesa heem effter skiutz bönder som skulle i marschen taga acht på sina hästar, sampt maat til skiutzbönderne. Men när han afreeste togh han den bästa hästen af Hammerdals hästarna, och lembnade sin som för ung och odugeligh fanst \ til marschhäst / och med honom (?), och intet kom tilbaka, eij heller skaffade någon skiutz bonde ifrån Hammerdaal.
För det andra hafwer Hans Israelsson emottagit ett stod af Jon Persson i Biörnsgård (Fyrås) til marsch häst och fördt \ at föra på Frösön. När han kom / till Häggenås hafwer han det bortbytt och tagit emot ett sembre som odugeligt war och casserades, hwilket skickades tilbaka ifrån Oviken med skiutzbönderne, (hwilket och för ungt war,) hwar til Hans Israëlsson här ifrån eij neka kunde, uthan föregifwer det Jon Persson haar tilförne giort aftaal med Nils Persson i Häggesta at giöra byte. Jon Persson betygade, hafwa godwilligt slept sitt stod åstad på wägen til Häggenås marschhäst, men lijkwäl bekänner det, med honom så förordnat, at dher han skulle giöra jembngott byte, \ och finge en / som swarlöös [?] wore til cronans tienst, men blef icke fullgiordt, \ wore för honom lijka, hwilket eij så skedde. / Hwar öfwer wälb:ne H:r General Majorn hafwer blifwit mycket otåhlig, det Hans Israelsson eij hafwer effter order och afskieed kommit tilbaka, uthan brackt ifrån marschen 2ne stadiga hästar, först den han reed heem på, den andra han bortbytte, och istellet lembnadt 2ne oduglighe som illa upbrutne wore, och för unge.
Såsom detta effter noga ransakan befanns i sanningh, och Hans Israëlsson här ifrån eij undfalla kan \ - - - passerat /, hwarföre til föllie af Kongl. May:ttz krögare ordinantie 1664, 25 puncten saakfältes til 40 m:k Sm:t för hwartera hästen han så swijkligen haar undanstuckit, och sedan fylle allan skadan som beräcknas för 20 mijhl \ [til ?] Funäsdalen / för hwartera hästen ā 4 öre Sm:tt belöper för bägge 5 d:r Sm:tt hwilka Owijkz boerne i dess ställe måste flera tilsättia.

Hammerdals tingslags Dombok 1679 Ht

Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson i Håxås som hafwa försummat sitt hålliggiande at skiutza den resande, sakfeltes til 3 m:k Sm:tt hwartera effter 33 cap. ting. B. LL. blifwe 9 m:k Sm:tt.

Hammerdals tingslags Dombok 1678 Vt

Hans Israelsson i Håxås oppå tilfrågan swarade, hwilken som hafwer skutit ihiel sal. Hans Strijkz stallmestare nembl. Fin Staphan som straxt öfwerrymbde till Norge dher han ähn ähr. Men förmehnas dhet een annan skulle hafwa skutit det andra skottet, dher til Hans Israelsson nekar.
Doch förmehnar Sven Persson i Lorås det Daniel i Gåxsjö be:d, skulle hafwa warit med och dhet hafwa skutit.

Hammerdals tingslags Dombok 1679 Vt


Källor

1)Beräknad
  
2)C 1, 1687-1779, Hammerdal