Personakt Antavla

Mats Hansson

Blev 61 år.

Far:Hans Matsson (1711 - 1782)
Mor:Maria Isaksdotter (1718 - 1813)

Född:1743-04-16 Fjällsjö,Näset,Jämtlands län 1)Står att han kommer från Bäsksjö för att ta upp Latiksberget.
Död:1804-10-05 Vilhelmina,Latikberget,Västernorrlands län 2)

Äktenskap med Susanna Eriksdotter (1746 - 1838)

Vigsel:1768

Barn:
Maria Matsdotter (1769 - 1840)

Noteringar

Läs om honom på :
latikberg.se/arkivet/svenh_hist/svenh_hist.htm

Två år senare i juli månad 1782 äro samma synemän åter i Latikberg. Anledningen är då att nybyggaren Mattias Hansson i Bäsksjö nu skall flytta från den byn och bosätta sig i Latikberg och då tydligen på det gårdsställe som Jon Larsson lämnade i Norra Latikberg eller Latiksele, som nybyggesplatsen fortfarande kallas. Den syneberättelse som då avfattades lyder som följer:

År 1782 den 27 julii förrättades laga syn på de ängestrakterna som Mattias Hansson skall äga som flyttat till Latiksele, för bättre åkerland och febete skul, och skal äga alt slåttesland, ifrån stor bäsksjön, unaföre bäskån på båda sidor till gränsbäcken och lil bäcken som Kom fram wästerst i stor bäsksjön, och alla slåtter som finnas deikring och fiske öfwerallt ifrån öfwersta änden i sjön, och Olof Ersson äga nyss omförmälta gränts bäck, och lil bäcken öst om hans gård; men alt det öfwriga blifwer som tillförne stadgat; och Mattias hansson och Jon Larsson och Erik Nilsson skal nu bo i en by skal de sina Ägor tillsammans på det sättet at al myr Slåtter ges like del öwer sommaren, men ängesrödjningslandet skal det tagas efter storleken, så långt som å ömse sidor räcker på det sättet at då Erik Nilsson, och Jon Larsson lämnar af sina rögjningar 12 lass till Mattias hansson, så skal Mattias hansson lämna 12 lass till dem af sit rögjningsland vid bäskån och så dela stycke om stycke tills någon deras rödjningsland blir alt; och det öfwriga behåller den, som det innehar.

Widare kommo Latiksele byamän öfwerens om at det på framtiden kan finna rymd för 4 åbor så skal Jon Larssons barn få bliwa twå åbor det at Jon Larsson af egen godhet har tagit til sig både Erik Nilsson och mattias hansson, Widare Kommo och Latikseles Byamän öfwerens med Bäsksele byamän om råskillnaden emellan förenämda byar, skal wara mit i stor forsen utom Krokselet i bäsksjöån, och hälften fisket i stor norsjön om war andra. Timmer och nödig barktall tager latiksele på wästra sidan om sjön; och bäsksele åboren tager nödig näfwer, och i nödfall rönskaf och asp löf och asp skaf öster om samma sjö, men träna behåller den byn som äger skogen och är närmare och det å ömse sidor, dock med det förbehåll at ingen

11

där uti onödigt wis, utdödar förenämda tarfwelig skog å ömse sidor: hwilket alt till högädle herr (här en hel rad bortnött) Rättens widare gunatiga bepröfwande i all ödmjukhet hemställes.

År 1793 den 3 januarii på Åsele Lappmarks ting upwist och inprotocolleradt. Intygas

På Häradsrättens wägnar

Johan Henrik Tideman.

Den 2 oktober 1791 hade Matts Hansson försålt halva sitt nybygge till mågen Kristoffer Kristoffersson och den 22 mars 1793 försålde han sitt nybygge till sonen Erik Mattsson och mågen Per Salmonsson. Det är svårt att klart fatta nybyggesförsäljningarna vid denna tid då man ej har tillgång till de jordeböcker i vilka försäljningarna infördes. Själv tror jag, att Kristoffer Kristoffersson köpte halva Erik Nilssons nybygge 1791 och det nybygge, som nu försåldes 1793, var Mats Hanssons ursprungliga nybygge i Latiksele, vilket han upptog vid sin flyttning från Bäsksjö. Efter 1793 skulle alltså Matts Hansson fortfarande inneha hälften av det Erik Nilssonska nybygget. Mågen Pehr Salomonsson utflyttade senare till Hacksjö och blev så småningom även nämndeman. Dokumentet 1793 års hemmanförsäljning lyder som följer:
Såsom wi undertecknade För Äldrar har med wåra Barn öfwerens kommit följande afhandling:
At Jag Mathias Hansson har med min hustrus råd och samtycke öfwerens kommit, att aflämna wårt innehafda Nybygge i Latiksele till wår son Eric Mathsson och såsom wi med denna wår son har öfwerenskommit med mågen Pehr Salmonsson och dotter Maria Matsdotter att sagda wåra barn må få och äga besittningsrätten uti förberörda wårt nybygge i Latksele, har wi med honom öfwerenskommit ay mågen Pehr Salmonsson skall till utlösen lämna till sonen Eric Tjugo Två Riksdaler 10 skilling 8 rundstycken till oss öfriga(oläsligt ord, möjl. ”barnen”) Tjugo Två Riksdaler 10 skilling 8 rundstycken så att hela utlösnings Summa inalles belop aw Fyrtio fyra Riksdaler 21 skilling 4 rundstycken; Sedan wi lämnat ifrån oss nybygget, skall de bestå oss i lifstiden tarfwlig och nödig skjötsel på ålderdomen, samt alt hwad som nämnas till näringsfång, födan för en ko, Twå getter och Twå får ett häst Kreatur skall han utaf oss bekomma så snarthan tillträder Nybygget, och således i lifstiden bestå oss en tarwlig och nödig Kyrka Skjuts till och ifrån Kyrkan wed och wäre med mera. Och således äger han till stånd å Hög wederbörlig ort söka stadfästelse hwilket wi härmed å ömse sidor förklara oss nöjd och willa med wåra samt ombedne wittnens namn under skrifwa som skedda i Åsele d. 22te Marti 1793.

Maths Hansson
hustru Susanna Ersdotter

sonen Eric Mathsson
i Latiksele

Mågen Pehr Salmonsson
och hustrun Maria Mathsdotter tillträdare.

Wittna:
Olof Swensson
Markus Markusson I Nore

Den 3 juli 1793 var det åter länsmanabesök i byn. Per Edin jämte nämndemänne Eric Adamsson i Tallsjö och Hans Nilsson i Lomsjö voro på syneförrättningsresa. I Latikberg skulle man besikta en myra åt Mats Hansson varjämte gränserna mellan dennes skiften och Bäsksjö byamäns ägor skulle utstakas. Första dagen klarade man av Mats Hansson sak då följande avhandling upprättades;

År 1793 den 3 Julii besiktigades på Mats Hanssons i Latikberget belägen en Myra belägen nära intill berörda by, hwilken hitintills legat under fätramp men nu af bemälts Mats Hansson begärdes att samma till höslått få inhägnan och upodla och befanns denna Myra vara af god beskaffenhet och torde efter inhägnad kunna gifwa 6 lass höbergning, och som Latiksele byamän äga tillräckligt mulbete denna myra förutan, willa Synemännen för sin del tillstyrka det måtte han till höbergning få intagas; widare öfwerenskommo Mats Hansson och dess grannar Olof Ersson, Jon Larsson och mågen Christopher Cristophersson at äwen de hwar få fjärda del af denna myra undfå skulle de då ock honom fjärdedel i hägnaden bestå.


Källor

1)Family search
  
2)GID 2023.11.64000