Personakt Antavla

Per Eriksson

Far:Erik Persson

Född:Norrala,Närby 2+,Gävleborgs län. [1]

Barn med Barbro Olsdotter

Barn:
Barbro Persdotter (1658? - 1712)
Karin Persdotter

Noteringar

I domboken för Norrala tingslag 1642 finns följande ärende upptaget den 5 september: "Pedher Erichsson i Lille Närby had he förstängdt gamlan Wägh uthi Miusens fäbodher, och icke hadhe hafft denna för sigh, som Synemän dher öf(we)r gådht hafue witnadhe. Wardt saach __ 3 m(ar)k till 3skifftes och lägge wägh dher han förre lågh."

I domboken för Hälsingland 1642 upptas vid Norrala ting den 5 september: "Cnut Persson i LillNärby [Närby nr 3] mz tuänn e hans grannar [dvs. Närby nr 1 och 2] besuäradhe sigh högheligen öfuer Borgh och Sunds boerne som effter 2 Systerlotter ägha uthi Miusens Fäbodher emot 3 Syster lotter som Närbyggerne [!] dher ägha, att dhe effter dhen dheel dhe dher ägha göra märkeligen skadha medh timber, Tak[?]wed och annadt wedhuggandhe sampt suediandhe, begärandhes att them måtte blifua effterlåthne skog skiffte på Skougen, hulkett dhem effter Lagh icke kundhe förwägras; dy wardt dher på Nempdt Per Hansson i Remstadh Oluf Månsson och Suän Jonsson i Kålstadh, Per Jonsson i Hagha, Jacob i Kongsggårdhen, Per Jönsson i Edwijk som skogen mz ägorne dhem emillan effter som huar äger sampt och skatt i by skiffta skolle."

Vid Norrala ting den 17 och 18 november 1676 förs följande in i domboken:
"Samma Dato. Inladhe wthj Rätten Ehrlig Man Peder Jonsson i Närby en skrifft af Dato den 14 Decemb: (1)675. Förmählandes, huru såssom hans Swärfader Per Ersson och Swär Modher hustro Barbru Oloffsdotter ibidem ähr blefne förordsakadhe wthj dheras Ålderdomb för stor fattigdomb, och Menförheet till biuda sin K. Mågh förb:e [p. 103:] Per Jonsson och dottren Karin Perssdotter all dess egendomb i löst och fast i Närby, för all dhen omsorgh, Skiötsell och beswär the lofwa sigh hafwa för föräldrarne i dödhe dagar, emedan dhe icke finna någon af dhe andre sine barn, som detta willkoret till budit ähre, dher till beqwämblige för medellösa skuldh, och för dhem thet nöijchtige beswäret deras fattige Ålderdomb draga och wthstå kunna. Altderföre hafwer offta bemelte Per Ersson medh sin kiere Hustro Barbru Oloffsdotter i anseendhe till ofwan rördhe momenter sijns emellan sluttit att opdraga sin Mågh Per Jonsson och sin kiere dotter Karin Perssdotter. Besittningen på Hemmanet Närby 9 1/2 öre i skatt bådhe i löst och fast närh och fiähr och alle dess tillägor att oqwaldt nyttia och bruka för sigh och sine effterkommandhe wthan dhe andre Syskone(n)s qwäldiandhe, så wähl Sönner som döttrar och dheres effterkommandhe att roligt besittia. Wittnesmän Comminister Wällärdhe H.r Erich Gestrinius, Oloff Knutsson i Närby, Oloff Hansson i Forss och Anders Simsson i Haga, Sammaledes hafwer Sonen som till laga åhr kommen och trijdiemans knecht ähr, Erich Persson genom sin skrifft den 4 Novemb: (1)675. Gifwit dher till sitt samtyckio, Jämbwähl nu försittiandhe Rätten opdrogh sin Swåger offtabemelte Per Jonsson besittnings Rätten till hans faders Hemman i Närby, emedan han eij kiändhe sigh mächtig dhet förestå, så wijda Hemmanet i stor giäldh för diup och ---, doch förbehölt han sigh dher någre lössörer funnes hans Sahl. Föräldres från- [p. 104:] fälle sedan all giäldh gulden ähr, må han medh dhe flere Syskonen till arfs gånga; begiärandes Per Jonsson tienstl. Rättens Stadfästelse här öfwer, förr än han inlåther sigh all Giälden inlösa (---) Altså kundhe HäradsRätten icke ogilla Föräldrarnes friwilliga Disposition". Per Jonsson och hans familj erhåller besittningsrätten.

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1658? Dottern Barbro Persdotter föds omkring 1658 Norrala,Närby 2+,Gävleborgs län [1]
1680 Barnbarnet Barbro Persdotter föds 1680 Norrala,Närby 2,Gävleborgs län [1]
1683 Barnbarnet Per Persson föds 1683-01-14 Norrala,Närby 2,Gävleborgs län
1686 Barnbarnet Brita Persdotter föds 1686 Norrala,Kolsta 2,Gävleborgs län [1]
1712 Dottern Barbro Persdotter dör 1712 Norrala,Kolsta 2,Gävleborgs län
1759 Barnbarnet Barbro Persdotter dör 1759-09-25 Norrala,Närby 1,Gävleborgs län [1]
1765 Barnbarnet Per Persson dör 1765-07-24 Norrala,Närby 2,Gävleborgs län
1766 Barnbarnet Brita Persdotter dör 1766-01-07 Norrala,Kolsta 2,Gävleborgs län [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg