Personakt Antavla

Elof Bengtsson

Blev ca 55 år.

Far:Bengt Nilsson (- >1754)
Mor:Ingegerd Persdotter (- >1745)

Född:1701 Sunne,Skinnerud,Värmlands län. [1]
Död:omkring 1756 Sunne,Ingebyfjorden,Värmlands län. [1]

Äktenskap med Britta Jonsdotter (1699 - 1756?)

Vigsel:1733-12-28 Sunne,Värmlands län. [2]

Noteringar

Står med Britta som hustru och mågen Olof, gift Marit.
Sunne AI:6 (1747-1749) Bild 45 / sid 40
--
Britta var ju antecknad död i förra Hfl!
Sunne AI:5 (1741-1746) Bild 40 / sid 39
--
Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist::
------------------------------------
Drängen Erik Engelbrektsson i Ingeborgjorden och pigan Kerstin Jonsdotter i
Röberg står åtalade för lönskaläge. Kerstin har fött barn vid botolfsmässotiden.
De ämnar ingå äktenskap, men Eriks moder hustrun Ingeborg Mickelsdotter är
emot det, delvis för att pigan lider av fallandesot. Eftersom hon har "en sådan
smittosam sjukdom", hänskjutes frågan om äktenskapet till konsistoriet.
1699 ht
--------------------------
1/4 av 1/6 i Ingeborgjorden, som Olof Håkansson 1699 köpt av sin faster änkan
Dordi Håkansdotter för 30 rd.

2/6 av 1/12 i Ingeborgjorden, varav Erik Elofsson ib 1699 köpt dels sin
systers Sigrid Elofsdotters lott 1/6 för 10 rd, dels systern Ingeborg Elofsdotters
1/6 för 10 rd.
1699 vt
--------------------------
Drängen Olof Nilsson i Åna har förövat stöld hos änkan Marit Olofsdotter
i Ingeborgjorden. Han bötar tredubbla värdet av det stulna.
1698 vt
--------------------------
På begäran av hustrun Marit Olofsdotter i Ingeborgjorden och hennes
brorsbarn Bengt Nilsson och Olof Persson i Skinnerud skall man uppteckna
kvarlåtenskapen efter deras broder resp. farbroder Elof Olofsson i Ingeborg-
jorden, vilken dött barnlös och testamenterat sin egendom till sin hustru Ingeborg
Nilsdotter. Denna är nu omgift med Anders Olofsson ib.
1696 vt
--------------------------
Sal. Olof Olofssons i Ingeborgjorden barnbarn Anders Olofsson, Nils
Olofsson och Nils Engelbrektsson ib tillerkännes rätt att återlösa ett halvt
kvarnhus som deras farfar 1661 sålt till Olof Persson i Tosseberg och som nu
innehas av dennes son Erik Olofsson jämte hans svåger Per Nilsson.
1692 ht
--------------------------
Kompaniprofossen Nils Jönsson i Åna och soldaten Nils Olofsson i Inge-
borgjorden intygar, att den älg, som Jon Bengtsson i Näs påstås ha dödat i
Fryken och som hans son Arvid Jonsson fört i land, varit mycket utmattad
och sannolikt skulle ha drunknat, varför Jon frikännes.
--------------------------
Nils Jonsson och Nils Nilsson, som äger vardera 1/8 i Ingeborgjorden,
skall få hjälp med uppdelning av nyröjda ängar.
1691 ht
--------------------------
Torpet Simrud, som ligger för fäfot, anses av bolbyborna i Ingeborgjor-
den ej vara värt att upptagas på nytt.
1684 ht
--------------------------
Fasta för Anders, Olof och Jöns Erikssöner i Granbäckstorp på 1/8 ib,
som de 1681 inlöst från systern Ingeborg Eriksdotter och hennes man Nils
Nilsson i Ingeborgjorden för 21 rd.
1684 vt
--------------------------
Enligt fastebrev av år 1666 (vt nr 46) har Elof Olofsson i Ingeborgjorden
sålt en äng till Nils Nilsson ib. Rätten beslutar att ängen skall återgå till Elof
Olofssons jord.
1681 ht
--------------------------
Håkan Håkansson i Ingeborgjorden har 1673 hjälpt grannen Nils Nilsson
ib att leja knekt.

Elof och Per Olofssöner och farbrodern Elof Tolsson i Ingeborgjorden får
enligt lagen mot hemmans förminskande återlösa från Nils Olofsson i Lilltorp
en ängsbråte, som Elof Tolssons fader för fyrtiosju år sedan sålt till hustru
Karin i Lilltorp för 70 d smt och som hon fått fasta på år 1627. Nils Olofsson
i Lilltorp har 1672 (ht nr 55) fått fasta därpå såväl som på den del han ärvt i
Lilltorp och skall nu av medarvingarna hållas skadelös eller intagas på Lilltorp.
1674 ht
--------------------------
Nils Nilsson i Ingeborgjorden har beskyllt länsmannen för att ha avhänt
honom hans arvejord i Tosseberg och Ingeborgjorden men har ej bevis, varför
han bötar 3 mk.

Elof Tolsson, Olof Olofsson, Elof Olofsson, Per Bengtsson och Engel-
brekt Olofsson i Ingeborgjorden frånsäger sig 1/4-hemmanet Simrud till "ar-
vingarna till torpet", äldre och yngre Nils Nilssöner, eftersom det är så svagt.
Men både äldre och yngre Nils säger sig hellre vilja mista arvet i torpet än på-
taga sig skatten för det.
1674 vt
--------------------------
Fasta på 1/3 av norra hälften i Ingeborgjorden för Håkan Håkanssons
barn. Hustru Ingeborg Olofsdotter ib har tillbytt sig av Per Olofsson i Skinne-
rud hans arvejord 1/5 av 1/12 i södra hälften av Ingeborgjorden, vilken han
ärvt efter fadern Olof Tolsson, och lämnat honom sina arvslotter 1/8 i vart-
dera Skinnerud, Bäckebråten och Funnersby. Dessutom har sal. hustrun Inge-
borg Larsdotter köpt 1/12 i hela Ingeborgjorden av sin syster Marit Larsdotter
för 10 rd, vilken 1/12, el. 1/6 i norra halva hemmanet, Håkan Håkansson ärvt
efter sin moder Ingeborg Larsdotter och vilken Ingeborg Olofsdotters barn nu
äger såsom arv efter honom. Slutligen har Håkan ärvt efter sin moder 1/6 i
norra hälften av hemmanet.
1673 ht
--------------------------
Jöns Persson på Gylleby och Sigrid Olofsdotter i Ingeborgjorden bötar för
lönskaläge. Jöns skall betala till barnaföda och har dessutom lovat att betala
även Sigrids böter.
1673 vt
--------------------------
Intygas att torpet Simrud, upptaget på Ingeborgjordens ägor, legat öde i
tjugo år men att skatten dock erlagts av bolbyn. Torpet kan aldrig mera upp-
tagas eller beläggas med skatt.
1671 ht
--------------------------
Per Bengtsson i Ingeborgjorden, som är barnlös, testamenterar allt lös-
öre till sin hustru och hennes barn.
1669
--------------------------
Nils Nilsson i Ingeborgjorden försöker komma in på jord som Nils Nils-
son i Tosseberg tilldömts vid 1645 ht (nr 12), varför den förre bötfälls för
domkval. På fråga om arv efter halvsystern Marit Nilsdotter, död barnlös, sva-
ras att hennes moder Karin Bengtsdotter levat efter henne och således ärvt
dottern. Däremot ärver han efter sambröderna Lars och Elof, ävenledes döda
barnlösa, men blott till 1/3, eftersom deras fader Nils Larsson levat efter dem.
1667 ht
--------------------------
Gertrud Nilsdotter i Kärr ärver fast egendom efter modern Karin Bengts-
dotter i ingeborgjorden och lösöre efter fadern Nils Larsson, men lösöret efter
modern behålles av systern Ingeborg och svågern Elof Olofsson mot att de
betalar 3 rd till Nils Nilsson i Ingeborgjorden för hans möderne.
1664 ht
--------------------------
Karin Bengtsdotter i Ingeborgjorden anser sig ha vid förra tinget blivit
orättmätigt fråndömd sin jord. Rätten beslutar att jorden i Tosseberg och
ingeborgjorden skall mätas före nästa ting.
1663 ht
--------------------------
Gifte mannen Finn Eriksson i Lilltorp och ogifta kvinnan Karin Olofsdot-
ter i Ingeborgjorden bötar 80 resp. 40 daler för enfalt hor. Böterna förvand-
las till kroppsstraff.
1660 ht
--------------------------
Även Elof Toresson i Ingeborgjorden har betalat 1655 års lagmanspengar
till Bengt Nilsson.
1658 ht
--------------------------
.... köpt av Olof Olofsson i Ingeborgjorden hans hustrus Inge-
borg Engelbrektsdotters lott för 10 rd,....
1657 ht
--------------------------
Eftersom Klemet Jönssons i Trötvik morfar sal. Olof Olofsson betalat
Engelbrekt Olofsson i Röberg alltför litet på 1/3 i V. Näs, skall Klemet och
hans mostrar Marit och Kerstin Olofsdöttrar samt Anders Olofsson utge ytter-
ligare ersättning till Engelbrekts måg Olof Olofsson i Ingeborgjorden och son-
sonen Engelbrekt Nilsson i Röberg.

Nils Nilsson i Ingeborgjorden söker ändring i det skifte som skett med
hans sam- och halvsyskon ib. Eftersom endast Gertrud Nilsdotter är närva-
rande, uppskjutes målet.
1655 ht
--------------------------
Fasta för Olof Olofsson i Ingeborgjorden på hans systers
Marit Olofsdotters i Högforsen arvslott 1/9 i Ingeborgjorden, som han tillbytt sig för sin
hustrus jord 1/6 i Röberg samt 18 rd. Dock undantages Marits del i Stenbräckan.

Från Elof Nilsson i Ingeborgjorden bör utmätas 6 rd att tillställas hans
svärmoder Karin Bengtsdotter ib. Hon har övertalat hans fader Nils Jonsson
i Granbäck att låna Elof pengarna men själv nödgats sätta en oxe i pant.
1655 vt
--------------------------
Fasta på Näs för Bengt Arvidsson i Åshagen och hans son Jon Bengtsson
i Näs, hälften var. De har:
1/ köpt av Nils Larssons i Ingeborgjorden barn deras arvejord i Näs och betalat 15 rd var till Nils och Tol Nilssöner och 7 1/2 rd var till Marit, Gertrud, Marit och Ingeborg Nilsdöttrar,
2/ betalat Håkan Håkansson i Ingeborgjorden 30 rd för hans farmors Ingeborg Larsdotters del i
Näs och 3/ betalat Dordi Andersdotter i Simrud 30 rd för hennes moders Ingiel Larsdotters del.

Fasta för Nils Nilsson och Tol Nilsson i Ingeborgjorden på 3/4 av 1/3 ib
på en systerdel när. De har dels ärvt efter sin fader Nils Larsson, dels jämte
sin syster Marit fått av hans arvejord ib lika mycket som de borde ha fått efter
sin moder av hennes fäderne i Tosseberg.
1654 vt
--------------------------
..............av Nils Larsson, Håkan Håkansson, Olof Olofsson och Olof Tolsson i Ingeborgjorden ett kvarnställe för 5 rd, ........
1652 ht
--------------------------
Elof Nilsson i Ingeborgjorden fälls för stöld hos Tol Nilsson ib. Elof har
tidigare förövat stölder dels på Herrgården i Karlstad, dels hos sin farbror.
1652 vt
--------------------------
Hustrun Karin Bengtsdotter i Ingeborgjorden och hennes styvbarn Nils,
Tol och Marit samt hennes egna barn Gertrud, Marit och Ingeborg tvistar om
arvet efter sal. Ingeborg Eriksdotter och Nils Larsson i Ingeborgjorden. Rät-
ten tillerkänner styvbarnen, el. förra kullen, 3/4 av 1/3 ib och Karins barn 1/4
av 1/3 ib. Därmed har förra kullen sitt fulla arv både efter sin moder i Inge-
borgjorden och Tosseberg och efter sin fader i Ingeborgjorden.
1645 ht
--------------------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1701 Födelse 1701 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [1]
1707 Brodern Olof Bengtsson föds 1707-08-23
1733 Vigsel Britta Jonsdotter 1733-12-28 Sunne,Värmlands län [2]
>1745 Modern Ingegerd Persdotter dör efter 1745-03-17 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [3]
1751 Brodern Per Bengtsson dör 1751-04-28 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [4]
1752 Systern Karin Bengtsdotter dör 1752-12-08 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [5]
>1754 Fadern Bengt Nilsson dör efter 1754-03-17 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [6]
1756? Död omkring 1756 Sunne,Ingebyfjorden,Värmlands län [1]
1756? Makan Britta Jonsdotter dör omkring 1756 Sunne,Ingebyfjorden,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 192 / sid 182
  
[2]Födda , vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[3]GID 527.26.44800
  
[4]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 137 / sid 279
  
[5]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 139 / sid 283
  
[6]Sunne AI:5 (1741-1746) Bild 28 / sid 27