Personakt Antavla

Jon Andersson

Far:Anders Jonsson
Mor:Karin (- 1657?)

Död:före 1672-10-01 Norrala,Fors 2+,Gävleborgs län. [1]

Barn med Karin Olofsdotter

Barn:
Karin Jonsdotter (1633? - 1697)
Kerstin Jonsdotter (1650? - 1738)
Anders Jonsson

Noteringar

Ur domboken 1661: "Dato tedde för Rätten Joen Olufsson i Fallet och Skough Sochen och Joen Andersson i Remsta som å hågh e och bekymbradhe wore öfwer sin Sahl. Swärfadhers Swen Olufsons hemman i Forss 16 öre i skatt, som dhe för dhetta på godt förtroende hafua inrymbdt sin Swåger Oluf Swensson till den andan att han skulle thet inlossa och försörria dhen ålderstigne quinnan dheras Swärmodher hustro Karin, och nu fast ogärna see att han i förledne Winter dijstingstijden dhem owetterligen hafuer wijkit dher ifrån, huarföre dhe medh hans hustros samtyckio nödgas dher på förtinga en landbo som thet på ett åhr tillgörandhes kunde förswara medh Cronones Vthlagor och annan Sochnejempna, som dher af nu i en sådan beswärligh tijdh hafuer bordt vtghå. Nu oansedt dhe vnderstå att Oluf Swenssons deel af hemmanet ärh öfwer och icke vnder förborgat, och huar för sigh hafua the [fol. 186v] hemstadh, dher medh dhe nogh hafua till att fiöra; lijkwäll på thet theras åldrige Suärmoder måtte blifua oppehållen, Så och gården och Jorden widh macht hållen så att dheras arffsrättigheet af hemmanet eij skulle bortgå war theras förfrågan i Rätten om icke någonthera af Systran kunde tillåthas thet emoottaga, och i så måtto lätha dhe andre gången vpbiuda hemmanet. Der på blef dhem af Nämbden till Swar gifwidt att aldenstundh Oluf Swensson med ominne hafwer wickit dher ifrån, dy wiste the inthet dhem dett för ofuantalde orsaaker skull förwägra vthan sin emillan medh hustro Göligh i Söderelffua slutha, huilken dhera af dhem hemmanet emoottager, så frampt Oluf Swensson icke i medler tijdh sielff ankommer och thet förskrrier [!], der om honom tillskrifwit bleff." (Ärendet behandlas också i domboken 1664.)
Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1672 Död före 1672-10-01 Norrala,Fors 2+,Gävleborgs län [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg