Personakt

Måns Birgersson

Död:Karlstad,Värmlands län.

Barn med Anna Håkansdotter

Barn:
Håkan Månsson Werner (- 1681)

Noteringar

Barn:
Birger Månsson
Håkan Månsson Werner
Månsdotter, gift med Torsten Andersson.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Fasta för länsmannen Håkan Werner på 1/2 Björserud, som han köpt av
Bengt Simonsson i Gersbyn, vilken hade köpt jorden av Lars Elofsson och
hans hustru Britta Nilsdotter i Björserud. Håkan har betalat 48 rd, vilka han
erhållit för arvejord efter sin fader Måns Börjesson i Karlstad.
--
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIBAA:1200 (1660-1670) Bild 75 / sid 25
--
?äst inlede läntsman i Frychdalen Ehrligh och wällförståndig Håkon Månßon Werner
en ... emot sin moderbroder Anders Oluffsson , huär uthi ... han klageligen tillkunnagifues,
som skulle han wille förhålla honom och hans Syskon , theras rätt uthi halffua then Tompten
theras Sal. moder, h. Anna Håkonsdotter effter sin Sal. moder Barbro Håkons dotter, helfften
erffdt, och medh fadren Måns Birgeßon hälfften för 45. Dr Silf. mynt kiöpt haffuer , tillståendes ställer thet att hans fader hade kiöpslagat medh theras moderbroder Oluff Håkansßon så om halffua Tompten , men icke ägorna , ... ieke upburit aff honom mehra än 1. RD.ther på , och
aff Anders Oluffsson 28. Dr kmt. protesterandes emoth thet Anders Oluffsßon säger sigh haffua betaldt till Sal. Oluff Håkonßons Creditorer, och thet att han ieke haffuer effter ...manne ordom(?), så, som för affskedat war, betaldt ägorna : Elliiest urgerar åffuan bandh(?)

Håkon Månson på theras Sal. moders fäderne uthi andre halffua Tompten , säijandes ther på
ieke wara betaldt eller någon Penningh upburit.
Hwarföre han ... begärer att Rätten wille hielpa honom och hans Syskon här uthi ... , och så
laga att the Penningar som Anders Oluffsson och Oluff Håkonson uthgiffuit haffue till theras
fadher , måtta quittas in för theras Sal. moders fäderne , som Anders haffuer ... medh
sigh, och the få igen then andre hälfften i Tompten medh ägorna som undantogos i köpet
och eij aller aff Anders Olufsson ännu inlösta .
Rätten kunde för thenne gången inthet mehra åthgiöra än påläggia Anders Olufsson att framtee sina skiäl , huär medh han tän?ker sigh till att förswara , nästkommande lördagh .
--
Näst framträdde Anders Oluffsson , och efftersom honom pålagdt war , swarade på
länsmannen Håkon Månßons in laga ,säijandes att then halffua Tompten som hans
föräldrar endelß erfft, endels kiöpt haffua, är fullkomligen betaldt, sompt till
Måns Birgeßon och sompt till Sal. Oluf Håkonßons Creditoror, framläggiandes ett Quittans
aff d. 9. Julij 650. giffuit aff bd Måns Birgeßon, aff Innehåld(?), att som Måns bekenner sigh
haffua annammat thet Anders Olufsson för halffua Oluf Håkonßons Tompt skyldigh war.
nembl. 6. Dr kmt. och skulle tå inthet mehra haffua resterat(?) ägorna hwadh widhkommer,
så upwijste han en domh dat: Carlstadh Rådhuus d. 13. Martij 658. lydandes hurusom the
skole fölgia Tompten effter , hwilken war laghbudin(?) och lagstånden, och Anders Oluffßon
lösa then effter mätismanna(?) ordom, the han ock wille giöra.

Then andre halffua Tompten , uthi hwilken han förmenar sinh och sine medharffwingars
moders fäderne wara , kan han inthet wetta huru thet skulle tillkomma , emedan then föll på
the andre Barnen. Rätten beslött att thet må förbliffua wid för affgången dom , doch så att
ägorne skulle wärderas och betalas . Men om theras moders fäderne uthi then andre
halffue Tompten, gaffs Anders Olufsßon tijd att betänckia huru han sigh ther uthi man(?)
kunde förklara .
--
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län (S) EVIIBAA:1200 (1660-1670) Bild 77 / sid 27 (AID: v84674.b77.s27, NAD: SE/VALA/0382503)

Näst förfrågade sigh länsmännerna , Torsten Andersson
i Smedsstad och Håkon Månßon Werner i Swijnebergh(?), hoos
Rätten om then skulle besffua(?) ... att bebyggia
sin respective Faders och Swärfaders Måns Birgeßons hälft-
en Tompt, hwilken the tillijka medh sin Broder Birge Måns-
son hoos fadren betaldt haffua, såsom the medh sina ...
Rächningar(?) , huär sina Poster bewijsa wille. Måns Birgeßon


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1668? Barnbarnet Ingeborg Håkansdotter Werner föds omkring 1668 Sunne,Värmlands län
1670? Barnbarnet Abbelona Håkansdotter Werner föds omkring 1670 Lysvik,Värmlands län
1681 Sonen Håkan Månsson Werner dör 1681-03-20 Sunne,Svineberg,Värmlands län [1]
1725? Barnbarnet Margareta Håkansdotter Werner dör omkring 1725 Sunne,Värmlands län
1729 Barnbarnet Ingeborg Håkansdotter Werner dör 1729-05-04 Dalby,Värmlands län [2]

Källor

[1]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 131 / sid 257
  
[2]Värmlands kyrkboksregister 3