Personakt Antavla

Halvard Eskilsson

Far:Eskil Halvardsson

Född:Gräsmark,S.Västerottna,Värmlands län.
Död:Gräsmark,S.Västerottna,Värmlands län.

Barn med Karin Jonsdotter

Barn:
Gertrud Halvardsdotter (1675? - )
Marit Halvardsdotter (- <1741)
Halvard Halvardsson (- 1718?)
Kerstin Halvardsdotter
Karin Halvardsdotter

Noteringar

Barn:
Halvard Halvardsson
Karin Halvardsdotter
Kerstin Halvardsdotter
Eskil Halvardsson
Gertrud Halvardsdotter ** omk 1675
Marit Halvardsdotter gift 1682-06-24 med Jöns Persson i Bräcka
------------------------
En Halvard i S Västrottna får dottern Marit 1691-07-03
------------------------
Marit Halvardsdotter (Född 1707 Västrottna ). Död 1773-08-10 Sunne S Åmberg
Vigsel 1724-03-22. Lars Larsson dräng i Årås
------------------------
Ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725" Gunnar Almqvist
--
Halvard Eriksson i S. Västerrottna el. Långejanstorp, bötar för utevaro mot Lars Månsson i Ed angående återvinning av jord.
1703 vt
--
Lars Månsson i Edsängen på Eds ägor vill återlösa från Halvard i S. Västerrotttna
den del där som hans sal. svärfar Elias Johansson för 20 år sedan bortpantat utom börd.
Halvard visar dels med köpebrev av år 1682 att han köpt torpet av Elias för 22 rd, dels
att torpet skattlagts för 1/8 hemman, eller tillsammans med Långejanstorp för 1/4 hemman.
"Halvard har slutit köp med Olof Persson i S. Västerrottna och sin bror Halvard Halvardsson." Käromålet ogillas, bl a för att Halvard Eriksson fått 3. uppbud på detta torp redan vid 1693 vt.
1703 ht
--
Nils Persson i S. Västerrottna försöker komma till lika brukning med sina bröder
Halvard och Olof Persöner på faderns efterlämnade lott på 1/5 ibidem.
1703 ht
--
S.Västerottnas åbor uppvisar genom Halvard Halvardsson,Håkan Elofsson,Bengt
Håkansson och Nils Persson jämte åborna i Långejanstorp, Eskil Eriksson, Erik Matsson,
Halvard Eriksson samt Mats Johansson....
1704 vt
--
1/15 del av S. Västerrottna, vari bröderna Jöns och Nils Persöner i Bräckan äger sina
hustrurs arvslotter och 1703 löst från sin svåger Eskil Halvardsson i S. Västerrottna
hälften av hans arvslott för 20 rd, uppbjudes till hälften för dem var.
1704 vt
--
6/9 av 1/5 i S. Västerrottna för Halvard Halvardsson ibidem och hans syster Karin
Halvardsdotter. Halvard har dels ärvt en lott, dels 1702 köpt hälften av sin brors
Eskil Halvardssons lott och båda sina systrar Gertrud och Kerstin Halvardsdöttrars
arvslotter för 22 rd, vilka pengar han har fått för sin sal. hustrus Britta Hansdotters jord
i Toneby. Systern Karin Halvardsdotter förbehåller sig sin arvslott 1/9 ibidem.
1705 vt
--
** 1/4 av 1/2 Långejanstorp, som Erik Matsson i Långejanstorp 1705 tillbytt sig av sin
svåger Halvard Halvardsson för sin hustrus Gertrud Halvardsdotters jord i S. Västerrottna..
1705 ht
--
På begäran av Halvard Persson i S. Västerrottna och med samtycke av grannen
Nils Persson skall husen skiftas dem emellan.
1717 vt
--
Halvard Halvardsson och hans hustru Gertrud Persdotter i S. Väterrottna har 1716
förordnat, att Halvards dotter i förra giftet Kerstin Halvardsdotter och hennes man
Elof Jonsson, som är i fäle med dem, skall äga 1/3 av lös och fast egendom så länge
föräldrarna lever men efter deras död hälften, då Halvards son i senare giftet med
Gertrud skall äga den andra hälften, detta för att Kerstin ej har fått ut sitt mödernearv.
1718 vt
(Halvard Halvardsson från S Västrottna gifter sig:
1690-06-22 med Britta Hansdotter från Toneby
1697-06-13 med Gertrud Persdotter från Hälserud)
------------------------
--
Sal. Halvard Halvardsson i S. Västerrottna har 1716 28/9 förordnat om sina båda
barnkullars arvtäkt efter honom och hans senare hustru Gertrud Persdotter, att dottern
av förra giftet Kerstin Halvardsdotter med sin man Elof Jonsson skall äga hälften och
hans son med Gertrud hälften.
Elof meddelar nu att han överenskommit om arvet med sin styvsvärmor Gertrud,
som ämnar träda i nytt gifte. Bouppteckning och arvskifte skall förrättas efter Halvard.
1718 ht
--
Elof Jonsson och hustrun Gertrud Persdotter och Nils Halvardsson i S. Västerrottna
tvistar om jord. Målet uppsjutes.
1719 vt
--
Sal. Halvard Halvardssons omyndige son Nils Halvardsson protesterar mot att fadern
testamenterat större delen av sin fasta egendom i S. Västerrottna till sin dotter Kerstin
Halvardsdotter, halvsyster till Nils.....
1719 ht
--
Elof Jonsson och Nils Halvardsson i S. Västerrottna har 1720 överenskommit att rätta sig
efter vad svärfadern resp. fadern sal. Halvard Halvardsson förordnat...
1721 ht
--
Nils Halvardsson i S. Västerrottna har 1719 protesterat mot den fördelning hans far
Halvard Halvardsson gjort mellan sina barn. ...han återkommer dock nu och yrkar att han
ska ha 2/3 av hemmensdelen. Nils påpekar att han ej var 21 år och inte myndig vid förlikningen.
Men nära 18 år. Parterna tillhålles att rätta sig efter den ingångna förlikningen. (se 1721 ht)
1724 ht
--
Svågrarna Lars Håkansson och Per Nilsson överenskommer om besittningen i
S. Västerrottna, att Per skall behålla sin mors Karin Halvardsdotters 1/30 i S. Västerrottna
så länge hon lever, men efter hennes död skall han flytta till sin fars Nils Perssons jord i
bräckan och Lars överta brukningen av nämda 1/30
1725 ht
--

Ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700" Gunnar Almqvist
--------------
Hänt i S. Västerrottna:

S. Västerrottnas åbor är ej alldeles överens om den delning ib som tidigare skett.
Rätten ålägger Halvard Halvardsson, Håkan Elofsson, Jöns Nilsson
och Bengt Håkansson, vilka brukar 3/5 ib och har del i en äng med Olof Persson,
att hjälpa honom med att hålla staket däromkring.
1700 ht
---------------------------------
S. Västerrottnas åbor Per Nilsson, Halvard Halvardsson, Per Ivarsson, Håkan
Elofsson och Jon Jonsson försöker återvinna till bolbyn ett torp som innehas av
Erik Henriksson Sorman. Denne bevisar att han 1677 köpt torpet av
Jonas Gyllenspets. Men enligt ett fastebrev av år 1666 ligger detta torp på
N. Ängens ägor.
1693 ht
---------------------------------
1/3 i S. Västerrottna torp för Halvard Eriksson och Lars Eriksson. Halvard har
1682 för 22 rd köpt lotten av sal. Elias Johansson, vilken innehaft
även sin broders Daniel Johanssons lott. Halvard avstår hälften till sin broder
Lars Eriksson för att denne gått knekt för honom. Eftersom jorden köpts
utom börd måste K. Mts tillstånd utverkas. (Vid 3. ub antydes att Mats Johansson
i Långejanstorp, broder till säljaren, är intresserad av lösen.)
1692 vt
---------------------------------
Långejanstorp på S. Västerrottnas ägor skiftas mellan Halvard och Lars
Erikssöners 1/3 och Mats Johanssons 2/3. Mats har dels själv ärvt, dels löst
från brodern Johan Johansson, dels testamenterats 1/3 däri av sin sal. moder.
1691 vt
---------------------------------
Finskan Karin Bengtsdotter påstår sig ha rätt att bruka torpet Ulvsjön,
som hennes man Pål Filipsson för trettio år sedan köpt av en viss Blå Mickel.
Denne lär ha haft tillstånd att uppta torpet på kronomark, vilket nu bekräftas
av Mats Sigfridsson i Trehörningen (Gunnarskog) och Erik Johansson i Långenäs.
S. Västerrottnas åbor Nils Nilsson, Halvard Eskilsson och Per Nilsson
hävdar dock att Pål lämnat torpet öde, och Karin erkänner att hennes man
begett sig till sina brorsbarn i Deje. Västerrottnaborna anser torpet Ulvsjön
jämte övriga torp ha inkluderats när de 1680 köpt hemmanet av Sven Camén
för 400 rd. Mats Matsson i S. Ängen har 1680 (vt nr 38) fått fasta på torpet.
Enligt domboken 1659 (nr 23) har Ulvsjön då legat öde sedan år 1655. Finska
huskvinnan Valborg Olofsdotter i Ängen vittnar, att hon och hennes man
Per Nilsson bott i Ulvsjön i tjugo år, innan Mats i Ängen kommit och bränt
torpet. Rätten anser Påls köp av år 1648 ej längre gälla sedan torpet dömts
fast under Camén.
1684 ht
---------------------------------
Finskan Karin Bengtsdotter på Långenässkogen försöker tillsammans
med tvenne döttrar hustrun Britta och Ingrid Pålsdöttrar att återvinna från
S. Västerrottnas åbor Nils Nilsson, Per Nilsson, Per Ivarsson, Halvard Eskilsson
och Knut Månsson torpet Ulvsjön, som deras man resp. fader Pål Filipsson för 30 rd
och 5 tunnor råg köpt av finnen Mickel.
Denne har för länge sedan dött. Pål har överlåtit torpet till en viss Knut Månsson, vilken
dock fördrivits av jordägarna. Kärandena har fått sina dokument uppbrända när fienden skövlade
Mången, där de då haft sitt tillhåll. Svarandena bevisar att de
köpt S. Västerrottna med torp av sal. Sven Camén och senare sålt Ulvsjön till
Mats Matsson i S. Ängen för 20 rd, som fått fasta därpå 1680 (vt nr 38).
Dessförinnan har Ulvsjön mest legat öde sedan Pål Filipsson för c:a trettio år sedan
lämnat det. Kärandena yrkar att man skall höra dels Mickel finnes dotter,
dels änkan efter Knut Månsson. Denne Knut har efter avflyttningen från Ulvsjön bott
på annat torp på ägorna. Målet uppskjutes.
1684 vt
---------------------------------
Fortsattes rannsakningen om fru Gyllenspets bortkomna mössor och
spetsar. Som vittne höres Jon Olofsson dalkarl i Åras. De som funnit mössor-
na säger sig i förstone ha tänkt på korpralen Per Ivarsson i S. Västerrottna, vil-
ken skulle ha fått barnmössor från Norge. Nils Larsson i Backetorp och Lars
Halvardsson ib bekräftar att Nils Jönsson funnit spetsar på älvbron. Rätten
låter saken bero tills vidare, eftersom ingen viss person kan bindas vid den för-
menta stölden.
1683 ht
---------------------------------
Noteras att när biskopen Sven Camén på sin tid sålt S. Västerrottna till
dess åbor för 400 rd, har sal. Johan Matsson erlagt 30 rd och de övriga, Nils
Nilsson, Halvard Eskilsson, Håkan Bengtsson, Eskil Halvardsson och Knut
Månsson, vardera 74 rd.
-----
Mats Matsson i S. Ängen har köpt av åborna i S. Västerrottna ödehem-
manet Ulvsjön för 20 rd.
1680 vt
---------------------------------
Nils Nilsson i S. Västerrottna och Gertrud Larsdotter i Åshagen överens-
kommer att bruka hälften var av den 1/5 i S. Västerrottna som de äger tillsammans.
Nils har sålt sin jord i Gunnarsby och inlagt pengarna i S. Västerrottna.
1679 vt
---------------------------------
Nils, Håkan, Halvard, Per och Knut i S. Västerrottna bötfälls för uteblivande mot
finnen Erik Henriksson i N. Ängen.
1676 vt
---------------------------------
Karin Örjansdotter i S. Ängen bötar 20 mk för lönskaläge med Jakob Larsson på
S. Västerrottna.
1673 vt
---------------------------------
Elof Nilsson i S. Västerrottna, år 1670 uttagen till knekt, får hjälp med
halva legan av Halvard Eskilsson ib.
1671 ht
---------------------------------
Lasse Pålsson Laurehen på S. Västerrottnaskogen har rymt till Norge. Eftersom
han ej får sitta kvar på S. Västerrottnas ägor, skall hustrun tillsägas
att avflytta och "nästet" rivas.
1666 vt
---------------------------------
Simon Larsson har betalt Anders Mickelsson i Bogen (Gunnarskog) 35 rd
för torpet N. Ängen på S. Västerrottnas ägor. Dessutom har Simon för 20 rd
löst skatterättigheten av torpet från jordägarna i S. Västerrottna Nils Nilsson,
Halvard Eskilsson, Håkan Bengtsson, Per Nilsson och Knut Månsson. Rätten
fastställer gränserna för N. Ängens område, vari tills vidare ingår Ulvsjön, som
nu ligger öde. Det fall som Lasse Laurehen bor på får denne bruka så länge
han är i tjänst hos överstelöjtnanten Gyllenspets, men när han lämnar tjänsten
får Simon ta över efter överenskommelse med S. Västerrottna.
1666 ht
---------------------------------
Simon Larsson i N. Ängen skall utlösas av bolbyn S. Västerrottnas ägare
Eskil Halvardsson, Nils Nilsson, Halvard Eskilsson, Håkan Bengtsson, Knut
Månsson och Johan finne.
1662 vt
---------------------------------
Halvard Eskilsson i S. Västerrottna bötar för uteblivande i mål mot Lars
Simonsson i Ragvaldstjärn angående låneskuld.
1661 vt
---------------------------------
Superintendenten mr Sven Benedicti äger S. Västerrottna och därmed torpet Ulvsjön.
Finnen Mickel Eskilsson, som en tid innehaft torpet, har nu sålt
det som sitt eget till finnen Pål Filipsson för 18 rd. Pål frånsäges rätten till
torpet och hänvisas att lagsöka Mickel om sina utlagda pengar. Vill han bo
kvar, måste han söka mr Svens tillstånd.
1648 ht
---------------------------------
Olof Nilsson i By (S) är skyldig att betala Nils Nilsson i Västerrottna 1 rd
som utlovats för att han låtit sin dräng lejas till knekt i olaga tid.
1642 vt
---------------------------------
Eskil i Västerrottna har försummat vägröjning.
1634 ht
---------------------------------
Uppbjudes första gången:
1/2 S. Västerrottna av hustru Marit ib
1631 vt
---------------------------------
Finnen Henrik Andersson har av befallningsmannen Per Olofsson fått tillstånd att
uppta ett torp på skogen mellan Fryksdalen och Brunskogs socken.
Några Fryksdalsböndcr har ansett det vara intrång på deras näver- och betesskog,
men finnen har ytterligare fått K. M:ts tillstånd till nybygget. Vid midsommartiden har
Björn i Hån och Eskil i Västerrottna begett sig till finntorpet, vid pass 5 fjärdings väg
från deras hem, och bränt ner finnens hus. De skyldiga ålägges att återuppföra husen,
varjämte allt vad de äger tages i böter och "dhen i båle brinne som bränt hafver för bonden".
1624 (vt ht)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1675? Dottern Gertrud Halvardsdotter föds omkring 1675 Gräsmark,S.Västerrottna,Värmlands län
1718? Sonen Halvard Halvardsson dör omkring 1718 Gräsmark,S.Västerrottna,Värmlands län
<1741 Dottern Marit Halvardsdotter dör före 1741 Sunne,Bräcka,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:5 (1741-1746) Bild 185 / sid 184